Duyurular

 Referanslarımız
 
 
ÖĞRETİM YILINDA YURTDIŞINDA YÜKSEK ÖĞRENİM YAPMAK İSTEYENLERE İLGİLİ DUYURU

 

(Dayanak: Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik)

Yurt dışında kendi imkanlarıyla ön lisans, lisans veya lisansüstü örgün öğrenim yapmak isteyenlerin, kanunların verdiği haklardan yararlanmak üzere, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte, bulundukları ülkedeki eğitim müşavirliğine/ataşeliğine, bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluğa başvurmaları gerekir.

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

          

  1) Başvuru Dilekçesi

http://yogm.meb.gov.tr adresinden veya,

Bulunulan ülkedeki eğitim müşavirliği, ataşeliği veya konsolosluktan temin edilebilir.

           
2) Mezuniyet Belgesi
Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınan diploma veya mezuniyet belgesinin, onaylı fotokopisi,
 

Yurt dışındaki;

- Orta öğretim kurumlarını bitirenlerden, eğitim müşavirlikleri/ataşelikleri veya il millî eğitim müdürlüklerinden,
 
- Yükseköğretim kurumlarını bitirenlerden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesinin onaylı örneği.
 

 3) Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans)

Öğrenim yapılacak ülkedeki kurumdan alınacak hazırlık, dil veya esas öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren
Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans).
(Açıklama :
Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi’nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.
 

Dil öğrenimini tamamlayanların esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesini, eğitim müşavirliğine/ataşeliğine veya konsolosluğa göndermeleri gerekir.)

            4)  YGS/LYS   Sonuç Belgesi

- Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, AB'ye üye ve aday olan ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanına üye olan ülkeler (İzlanda, Lihtenşayn, Norveç, İsviçre)’de öğrenim göreceklerden  YGS/LYS belgesi istenmez.
 
- Bunların dışında kalan ülkelerde öğrenim yapacaklardan; Ön lisans öğrenimi için  ilgili puan türünde  YGS/LYS'de en az 140 ; lisans öğrenimi için ilgili puan türünde  YGS/LYS'de  en az 180 veya daha fazla puan almış olmaları istenir.
 
- Beden eğitimi, resim, müzik gibi özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarında öğrenim yapacakların özel yetenek sınavını kazandıklarını ve  YGS/LYS'de  en az 140 puan aldıklarını belgelendirmeleri gerekir.
 

(Açıklama : YGS/LYS Sonuç Belgesi, alındığı yıl itibariyle 2 yıl geçerlidir.)

                 YGS/LYS Sonuç Belgesi’nin İstenmediği Durumlar

- Öğrenim görülecek ülkenin yükseköğretim kurumlarına kayıt-kabul için girişte yapılan genel yetenek, bilim veya yüksek öğretim kurumunun özel olarak yaptığı sınavı başaranlardan,

SAT 1 (Minimum 1000 puan)

ACT (Minimum 21 puan)

Abitur

Fransız Bakaloryası

GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat, IB)

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

- Ülkemizdeki liselere denk yurt dışındaki okullardan mezun olup yüksek öğrenim yapacaklardan,

- Türkiye’deki konservatuarların lise kısmından mezun olup yurt dışında özel yetenek sınavı sonucunda kayıt-kabul hakkı  kazananlardan,

 
- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan yüksek öğretim kurumları ile bu kurumlar dışındaki yükseköğretim kurumlarında, yüksek öğrenim şartlarını yerine getirerek asıl öğrenimlerine başladıklarını, öğrenimlerini bir sömestr başarıyla sürdürdüklerini ve ikinci sömestreye kayıt yaptırdıklarını belgelendirenlerden,
 
- Türkiye’de veya yurt dışında ön lisans derecesinde öğrenim görüp lisans tamamlama ya da lisans öğrenimi göreceklerden,

- Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında lisans seviyesinde öğrenim görme hakkını kazandıktan sonra kayıtlarını sildirip bu işlemi takip  eden bir takvim yılı içinde yurt dışında öğrenime başlamış olanlardan   YGS/LYS girme şartı aranmaz.

          
5) Nüfus Cüzdanı Örneği
          
6) Askerlik Durum Belgesi  (Terhis, Erteleme, Tehir, Muaf, vb.)

                (Açıklama :

a) Ön lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi, (1990, 1991 ve  sonraki yıllarda doğmuş erkek adaylar için ve 31.10.2010 tarihine kadar  1989 doğumlular için istenmez)

b) Lisansüstü öğrenim yapacaklardan Askerlik Durum Belgesi (2 adet),)

 
7) Vesikalık Fotoğraf (2 adet)

(Açıklama : Fotoğrafların arkasına adı ve soyadı mutlaka yazılmalıdır.)

         
 8) Zorunlu Hizmet Belgesi

(Açıklama : Zorunlu hizmetle yükümlü olanların, zorunlu hizmetini yaptığını, karşılığını ödediğini, taksitle ödemede anlaştığını veya ertelettiğini belgelendirmeleri gerekir.)

  
9) Kamu Görevlilerinden İstifa Belgesi
(1416 sayılı Kanunun 21. maddesi)

 

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 

 

1) Başvurudan Önce Bilgi Edinme / Denklik

- Öğrenim yapılacak ülkenin eğitim sistemi, lisans ve lisansüstü öğrenime kayıt-kabul ve vize şartları ilgili ülkenin  büyükelçilik veya konsolosluklarından öğrenilmelidir.
- Öğrenim görülecek kurumun vereceği diploma ve derecesi denkliğinin ülkemizde tanınıp tanınmadığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK’ten )  öğrenilmelidir.

- Yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği YÖK tarafından yapılmaktadır. (2547 sayılı Kanun’un 7/p maddesi).

- Yurt dışında öğrenim yapacak veya yapmakta olanların özel öğrenciliklerinin tanınması, onların yurt dışında aldıkları   diploma ve derecelerinin denkliklerinin ülkemizde mutlaka tanınacağı anlamına gelmez.        
    

                  2) Özel Öğrenciliği Tanınanların Yükümlülükleri

- Her öğretim yılı başı ve sonunda öğrenim durumu hakkında temsilciliğe bilgi verilmelidir.
- Adres değişikliği, öğrenimin yarıda bırakılması, mezun olunması durumu temsilciliğe bildirmelidir.
 ÖSYS Kılavuzunda yer alan öğretim kurumlarına YÖK tarafından yerleştirilenlerden ÖSYS Sonuç Belgesi, kabul belgesi ve okul kayıt belgesi ile temsilciliğe başvurulmalıdır.


3) Kimlerin Öğrenciliği Tanınmaz

                Öğrenim görülecek ülkece tanınmamış olan kurumlarda öğrenim görenlerin,

Yurt dışında  açık yüksek öğretim yapan veya devam zorunluluğu bulunmayan kurumlara kayıtlı olanların,
Askerlikleri ertelenemeyenler ile, askerliğini yapmamış olanlardan bitirdikleri öğrenim seviyesi ile aynı veya daha alt seviyede bir öğrenim görmek isteyenlerin (Askeralma Yönergesi).
 
Devlet memuru olanların (İlgili yönetmelik).
 
                4) Kimlerin Öğrencilikle İlişiği Kesilir
 
- Lisans öğrenimi görenlerin 29; lisansüstü öğrenim görenlerin 35 yaşını doldurdukları yılın sonunda,
- Öğrenimini tamamlayanların,
- İki yıl üst üste başarısız duruma düşenlerin,
- Öğrenimi bırakanların,

- Öğrenim durumunu belgelendirmeyenlerin

- Öğrenimlerini yönetmelikte belirtilen sürelerde tamamlayamayanların,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya öğrencilik onur ve saygınlığını kıracak davranışta bulunanların,
- Mevzuata göre ülke için zararlı sayılan fiil ve hareketlerde bulunan veya bu çeşit faaliyetlere katıldıkları belirlenenlerin,
 
- Öğrenim gördüğü kurumun kurallarına aykırı hareketinden dolayı öğrenim kurumuyla ilişiği kesilenlerin,
 
- Bölgesinde bulunduğu müşavirliğin, ataşeliğin veya konsolosluğun talimatını dinlememekte ısrar edenlerin,
 
- Öğrencilik dışında bir işle meşgul olanların (Askeralma Yönergesi, İlgili yönetmelik).
 

5) Askerlik İşlemleri

Türkiye’ye izinli geleceklerin mağdur olmamaları için askerlik tecil ve pasaport uzatımı işlemlerini yurt dışı temsilciliklerine yaptırmaları gerekir.
 
Bakaya durumuna düşenlerin askere sevklerini yeniden tehir ettirebilmeleri için savunmalarını konsolosluk vasıtasıyla bağlı bulundukları askerlik şubesine göndermeleri, savcılıktan   kovuşturmaya yer olmadığı veya mahkemelerden alınacak  beraat kararı verilmesi hâlinde, bu karar ve yeni  tarihli Öğrenim Durum Belgesi (Akseptans) ile sevk tehir tekliflerini yaptırmalıdırlar.
 

  Askerlik ertelemelerinde;

- Dil öğrenimi için 1 yıl süre verilir. Özre dayalı olarak bu süre 6 ay uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md.14).
 
- Hazırlık veya telâfi öğrenimi yapanlara bir yıl süre verilir. Hazırlık sınıfları ile intibak programlarında geçirilen süreler, azamî öğrencilik sürelerine dahil değildir (İlgili Yönetmelik, Askeralma Yönergesi).
 
- Lisans öğrenimi için okulların normal süresi kadar izin verilir. Ancak özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir.
 
- Yüksek lisans öğrenimi için 2 yıl süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 1 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).
 
- Doktora düzeyindeki öğrenimler için 3 yıllık süre tanınır. Özre dayalı olarak bu süre 2 yıl uzatılabilir (İlgili yönetmelik, Md:16).
 

- Kayıtları dondurulanların bu süreleri, tam yıla tamamlanarak azamî öğrencilik süresine eklenir. Bu süre, iki yılı veya dört dönemi geçemez (Askeralma Yönergesi).

-Staj yaptıklarını belgelendirenlere 1 yılı geçmemek üzere staj izni verilir. (İlgili  Yön.Md.:29)
 
- Ülkemizde açıköğretim ön lisans ve lisans programlarından birine kayıtlı öğrenci olmak yurt dışında örgün öğrenim yapmaya engel teşkil etmez. Ancak bu durumdaki öğrencilerin askerlik işlemlerinin yurt dışında öğrenim gördükleri örgün yüksek öğretim kurumuna göre yürütülmesi gerekir. (YÖK Yürütme Kurulu Kararı).
 

7)Dal, Okul ve Ülke Değişikliği

                Ülke, Okul ve Dal değişikliklerinde  ilgili Yönetmeliğin 20. maddesi  hükümlerine titizlikle uyulmalıdır.  
   

8) Belgelerin Onayı

- Yurt dışında müşavirlikler/ataşelikler/konsolosluklar tarafından.
 

- Yurt içinde noterlik, muhtarlık veya resmî makamlar tarafından.

 

 

 


Gürcistan Eğitim Danışmanlığı Temsilciliği
İSTANBUL CAD. ANADOLU APT. NO:21 /2 BAKIRKÖY / İSTANBUL
Tel: 0212 570 00 34 ( Pbx) Fax: 0212 571 00 20
- Fax: Gürcistan Üniversiteleri - Gürcistan Üniversitesi - Gürcistan Eğitim
E-Mail : info@ayed.com.tr - Web www.ayed.com.tr
Yurtdışı Eğitim Gürcistan Üniversitesi/a> Eğitim Yurtdışı Makedonya Üniversiteleri Makedonya Üniversitesi Makedonya Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Bulgaristan Üniversiteleri Saraybosna Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Travnik Üniversitesi Struga Üniversitesi Struga Üniversitesi Struga Üniversitesi Gürcistan Üniversiteleri Ukrayna Eğitim Ukrayna Eğitim Danışmanlığı Ukraynada Eğitim Ukraynada Eğitim Ukrayna Eğitim Danışmanlığı Ukrayna Üniversiteleri Gürcistan Eğitim Bulgaristanda Eğitim Bulgaristanda Eğitim Bulgaristanda Eğitim Bosna Hersek Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Malta Dil Okulu Makedonya Avrupa Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Ukrayna Üniversitesi Ukrayna Üniversitesi Bosna Üniversitesi Bosnada Üniversite Bosna Üniversiteleri Malta Dil Okulları Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Okulları Fiyatları Malta Dil Okulu Fiyatları ingiltere dil okulları ingiltere dil okulları ingiltere dil okulu ingiltere dil okulu ingiltere dil okulu fiyatları ingiltere dil okulu Malta Nerde Bosna Hersek Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Sofya Tıp Üniversitesi Sofya Tıp Üniversitesi Bosna Hersek Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Ukrayna Üniversitesi Ukrayna Eğitim Ukrayna Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Ukrayna Üniversitesi Gürcistan Üniversiteleri Ukrayna Üniversiteleri Polonya Üniversiteleri Polonya Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Gürcistan Üniversiteleri Malta Dil Okulları Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Makedonya Avrupa Üniversitesi Taban Puanları Makedonya Avrupa Üniversitesi Bölümleri Makedonya Avrupa Üniversitesi Fiyatları Makedonya Avrupa Üniversitesi Denklik Makedonya Avrupa Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Kayıt Saraybosna Üniversitesi Puanları Saraybosna Üniversitesi Bölümleri Saraybosna Üniversitesi Fiyatları Saraybosna Üniversitesi Denklik Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Bölümleri Saraybosna Üniversitesi Fiyatları Saraybosna Üniversitesi Saraybosna Üniversitesi Forum Saraybosna Üniversitesi Anadolu Bulgaristan Üniversiteleri Bulgaristan Üniversiteleri Bulgaristan Üniversiteleri Taban Puanları Bulgaristan Üniversiteleri Bölümleri Bulgaristan Üniversiteleri Fiyatları Bulgaristan Üniversiteleri Denklik Bulgaristan Üniversiteleri Denklik Bulgaristan Üniversiteleri Bulgaristan Üniversiteleri Askerlik Tescili Bulgaristan Üniversiteleri Öğrenci Yorumları Makedonya Eğitim Makedonya Eğitim Makedonya Eğitim Taban Puanları Makedonya Eğitim Taban Bölümleri Makedonya Eğitim Fiyatları Makedonya Eğitim Denklik Makedonya Eğitim Bilgi Bankası Makedonya Eğitim Adalet Mezunları Makedonya Eğitim Avantajları Makedonya Eğitim Avantajları Makedonya Eğitim Öğrenci Yorumları Makedonya Eğitim Sosyal Yaşam Struga Üniversitesi Struga Üniversitesi Struga Nerede Struga Üniversitesi Bölümleri Struga Üniversitesi Fiyatları Struga Üniversitesi Denklik Struga Üniversitesi Öğrenci Yorumları Struga Üniversitesi Anadolu Malta Dil Okulları Malta Dil Okulları Malta Dil Okulları Malta Nerede Malta Nerede Malta Dil Okulları Fiyatları Neden Malta Dil Okulları Maltada Yaşam Malta Dil Okulları ESE Malta Dil Okulu lal Malta Dil Okulu Linguatime Malta Dil Okulu inlingua Malta Dil Okulu Chamber College Malta Dil Okulu Sprachcaffe Malta Dil Okulu Clubclass Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Fiyatları Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu Malta Dil Okulu